• අධිකරණ අමාත්‍යාංශයෙහි ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය සේවා ගණයේ සිතාසි බෙදන්නා සහ ඇස්කීසි ක්‍රියාත්මක කරන්නා/අධිකරණ ඝෝෂක හා ප්‍රවේශක තනතුරු සදහා බඳවා ගැනීමට අදාල ලිඛිත පරීක්ෂණය 2017.07.16 දින පෙ.ව. 10.00 සිට 11.00 දක්වා කොළඹ 10 අශෝක විද්‍යාලයේදි පැවැත්වීමට නියමිත අතර, විභාග ප්‍රවේශපත්‍ර සම්බන්ධයෙන් යම් විමසීමක් සිදු කිරීමට ඇත්නම් 0112 - 598459 ඉරෝෂනි පෙරේරා මහත්මිය හා සම්බන්ධ වන ලෙස දන්වා සිටිමි.

  • උක්ත තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමට අදාළ ලිඛිත පරීක්ෂණය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇති අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛනය මේ සමග දක්වා ඇත.

සිදුවීම්