இலங்கைக்கும் சீசெல் இராச்சியத்திற்குமிடையே நட்பை  விருத்தி  செய்து கொள்வதை நோக்கமாகக் கொண்டு தீவுக்கு விஜயம் செய்துள்ள சீசெல்  சனாதிபதி டெனீ  பியுசேர அவர்களுக்கும்  நீதி, பௌத்த சாசன  அமைச்சர்  கலாநிதி  விஜயதாச  ராஜபக்‌ஷஅவர்களுக்குமிடையே சந்திப்பொன்று  சினமன் கிரான்ட்  ஹோட்டலில்   நடைபெற்றது

5R- 8 Copies

நிகழ்வுகள் நாட்காட்டி