ශ්‍රී ලංකාව හා සීසේල් රාජ්‍ය අතර රාජ්‍ය ත්‍රාන්ත්‍රික සුහඳතාවය වර්ධනය කිරීම ඉලක්ක කරගෙන දිවයිනට පැමිණ සිටින සීසෙල් ජනාධිපති ඩැනී පියුරේ මැතිතුමා හා අධිකරණ හා බුද්ධශාසන අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා අතර හමුවක් සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයේදී පැවැත්විණි.

5R- 8 Copies

සිදුවීම්