හෝමාගම උසාවි සංකීර්ණය

විවෘත (04.01.2017)

මු.ත.පි. (රුපි. මිලි.) සමුච්චිත වියදම 31.05.2017 භෞතික ප්‍රගතිය
470.81 418.46 100%

     

වත්තල උසාවි සංකීර්ණය අදියර I

මු.ත.පි. (රුපි. මිලි.) සමුච්චිත වියදම 31.05.2017 භෞතික ප්‍රගතිය
194.11 148.16 99%

     

වත්තල උසාවි සංකීර්ණය අදියර II

මු.ත.පි. (රුපි. මිලි.) සමුච්චිත වියදම 31.05.2017 භෞතික ප්‍රගතිය
170.54 22.70 15%

ගලගෙදර උසාවි සංකීර්ණය

විවෘත (22.05.2017)

මු.ත.පි. (රුපි. මිලි.) සමුච්චිත වියදම 31.05.2017 භෞතික ප්‍රගතිය
70.11 52.76 88%

    

මාතර උසාවි සංකීර්ණය

මු.ත.පි. (රුපි. මිලි.) සමුච්චිත වියදම 31.05.2017 භෞතික ප්‍රගතිය
1119.55 229.63 12%

ගාල්ල උසාවි සංකීර්ණය

මු.ත.පි. (රුපි. මිලි.) සමුච්චිත වියදම 31.05.2017 භෞතික ප්‍රගතිය
823.15 356.92 44%

    

නව ව්‍යාපෘති 2017

ව්‍යාපෘතිය මු.ත.පි. (රුපි. මිලි.) වෙන් කල මුදල -2017 (රුපි. මිලි.)
ගම්පොල දිස්ත්‍රික් මහෙස්ත්‍රාත් උසාවිය 458 150
රුවන්වැල්ල දිස්ත්‍රික් මහෙස්ත්‍රාත් උසාවිය 275 120
පස්සර මහෙස්ත්‍රාත් උසාවිය 114 50
මුලතිව් දිස්ත්‍රික් මහෙස්ත්‍රාත් උසාවිය 216 100
මාන්කුලම් සංචාරක මහෙස්ත්‍රාත් උසාවිය 109 50
යාපනය මහධිකරණ ගොඩනැගිල්ල 242 100
පොලොන්නරුව උසාවි සංකීර්ණය 382 150
අනුරාධපුර උසාවි සංකීර්ණය 370 150
මාතලේ මහධිකරණය 400 100

සිදුවීම්