ආණ්ඩුවේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ පවතින විද්‍යාගාර ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතීතන මණ්ඩලය යටතේ ප්‍රතීතනය සම්පූර්ණ කිරීම (Accredited) නිමිත්තෙන් විද්‍යාගාර පරීක්ෂණ පිළිබදව පිරිනමනු ලබන ISO/IEC 17025 අන්තර්ජාතික ප්‍රමිති සහතික පත්‍රය රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ප්‍රදානය කිරීම අධිකරණ හා බුද්ධශාසන අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ සහ විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි. එම සහතිකය අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා විසින් අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා වෙත පිරිනැමීමෙන් අනතුරුව එය රජයේ රස පරීක්ෂක සකුන්තලා තෙන්නකෝන් මහත්මිය වෙත පිරිනැමීම සිදු විය. නීතිපති ජයන්ත ජයසූරිය හා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතීතන මණ්ඩලයේ සභාපති නාමල් රාජපක්ෂ යන මහත්වරුන්ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගි විය.

සිදුවීම්