• යුක්තිය පසිඳළීම, පරිපාලනය කිරීමේ යාන්ත්‍රණයට අදාලවන ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් හා වැඩසටහන් සම්පාදනය කිරීම, පසුවිපරම් කිරීම හා ඇගයීම.
 • අදාළ අරමුණු සපුරා ගැනීම සඳහා ජාතික සැලසුම් බලධාරීන් සමග එකඟත්වයට පැමිණි කාලසීමාව හා අයවැයගත සම්පත් ප්‍රමාණය තුළ ඉහත ප්‍රතිපත්ති වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම හා මෙහෙයවීම.
 • ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් වෙනත් කිසිදු ආයතනයක් වෙත පවරා දෙනු නොලැබූ යුක්තිය පසිඳළීමේ අධිකරණයන්හි පරිපාලනය පිළිබඳ කටයුතු.
 • සමාජ අවශ්‍යතාවන් සහ ගෝලීය ප්‍රවණතාවන් සැලකිල්ලට ගෙන නීති පද්ධතියට අවශ්‍ය කරනු ලබන ප්‍රතිසංස්කරණ සිදු කිරීම.
 • උසාවි පද්ධතිය තුළ යුක්තිය පසිඳලීමේ ප්‍රමාදයන් වැළැක්වීම ඇතුලුව සමස්ථ පරිපාලනයට අදාළ සියලු කටයුතු ක්‍රමවත්ව කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරීම.
 • රජය වෙනුවෙන් අපරාධ නඩු පැවරුම් හා සිවිල් නීති කටයුතු.
 • රජයට සහ සියලුම රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවලට නීති උපදෙස් ලබාදීම.
 • නීති කෙටුම්පත් කිරීම.
 • යම් වරදකරුවකුට නියම කරනු ලැබූ දඩුවම් සම්බන්ධයෙන් සමාවදීම, එම දඬුවම් අඩු කිරීම, ලිහිල් කිරීම, ප්‍රමාද කිරීම හා අත්හිටුවීම සම්බන්ධයෙන් නිර්දේශයන් ඉදිරිපත් කිරීම.
 • සමස්ථ ක්වාසි පද්ධතියේ ඵලදායීතාවය හා කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම පිණිස සුදුසු වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • කම්කරු විනිශ්චය සභා පරිපාලනයට සහ ඊට අදාළ අනෙකුත් කටයුතු.
 • නීතිය නැවත ලේඛනගත කිරීම හා සංග්‍රහගත කිරීම.
 • නීති ශබ්ද මාලා පිළියෙල කිරීම.
 • ශ්‍රී ලංකා නිති වරතා පලකිරීම.
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු / ආයතන අධීක්ෂණය සහ එම ආයතනවලට පැවරි ඇති අනෙකුත් සියලුම විෂයයන්.
 • අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහය දීමේ සහ ආරක්ෂා කිරීමේ පනතට අදාළ සියළුම කරුණු සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරිම.
 • 2000 අංක 44 ශ්‍රි ලංකා වාණිජ සමථ මධ්‍යස්ථානය පනතට අදාල කටයුතු.

සිදුවීම්