திருமதி. தலதா அதுகோரல

நீதி அமைச்சர்

நீதி அமைச்சு - இலங்கை
நீதிமன்ற கட்டிடத் தொகுதி,
அதிகரன மாவத்தை,
கொழும்பு 12.
  +94 112 324 681
  +94 112 445 446
minister[at]moj[dot]gov[dot]lk
2

கெளரவ. திரு.எச்.ஆர்.சாரதீ துஷ்மந்த மித்திரபால

பிரதி நீதி அமைச்சர்

நீதி அமைச்சு - இலங்கை
நீதிமன்ற கட்டிடத் தொகுதி,
அதிகரன மாவத்தை,
கொழும்பு 12.
  +94 112 334 288
  +94 112 334 288
mdushmantha84[at]gmail[dot]com/
depminister[at]moj[dot]gov[dot]lk
secratary new

திருமதி டப்ளியு. எம். எம். ஆர். அதிகாரி

செயலாளர்

நீதி அமைச்சு - இலங்கை
நீதிமன்ற கட்டிடத் தொகுதி,
அதிகரன மாவத்தை,
கொழும்பு 12.
  +94 112 449 959/112 323979
  +94 112 445 447
  secretary[at]moj[dot]gov[dot]lk

Office of the Minister of Justice

Name & Designation Telephone Fax Ext E-mail
Hon. Thalatha Atukorale
Minister of Justice

+94 112 324 681

+94 112 445 446 401 minister[at]moj[dot]gov[dot]lk
Mr. C. Ramanth Atukorale
Private Secretary
+94 112 433 192 +94 112 435 294 423  prsec[at]moj[dot]gov[dot]lk
Mrs.  Nayani Damunupola
Public Relations Officer
+94 112 452 192 +94 112 435 294 486  

நீதி பிரதி அமைச்சர் அலுவலகம்

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
கௌரவ.சாரதீ துஷ்மந்த மித்திரபால(பா.உ)
கௌரவ நீதி பிரதி அமைச்சா்
+94 112 334 288 +94 112 334 288 mdushmantha84[at]gmail[dot]com/
depminister[at]moj[dot]gov[dot]lk
திரு.எச்.ஆா்.மித்திரபால
பிரத்தியேக செயலாளர்
+94 112 433 301
+94 777 811 121
+94 112 433 301 h.r.mithrapala[at]gmail[dot]com
திரு. தரங்க பத்மசிறி
ஊடகச் செயலாளர்
+94 112 433 301
+94 773 139 439
+94 112 331 110 tharangapadmasiri[at]yahoo[dot]com

செயலாளரின் அலுவலகம்

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
Mrs.M.S. Wickramasekara
செயலாளரின் ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர்
+94 112 323 979 +94 112 445 447                                                                        

சட்டப் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி/ தொலைநகல் நீடிப்பு மின்னஞ்சல்
திருமதி. பியுமந்தி பீரிஸ்
மேலதிக செயலாளா்(நீதி)
+94 112 432 710 444 peiris.cp[at]moj[dot]gov[dot]lk
திரு. கமால் பீரிஸ்
மேலதிக செயலாளா்(நீதிச் சேவைகள்)
+94 112 421 676 490 addlsecjs[at]moj[dot]gov[dot]lk
திரு. கே. ஏக்கரத்ண
ஆலோசகா்(நீதி)
+94 113 134 122 521 kumaraekaratne[at]gmail[dot]com
செல்வி.டில்கார அமரசிங்ஹ
ஆலோசகா்(நீதி)
+94 112 345 306 470 dilahara_amerasinghe[at]yahoo[dot]com
திரு. எஸ். கடவத்த ஆராச்சி
மேலதிக ஆசிரியர் (சட்ட அறிக்கை)
+94 112 424 563 518 addleditor[at]moj[dot]gov[dot]lk
திருமதி. யு.எச்.எஸ். பெரேரா
உதவிச் செயலாளா்(நீதி)
+94 112 384 837 501 perera.hs[at]moj[dot]gov[dot]lk
திருமதி.ஆா்.எம்.எம். ரத்நாயக்க
உதவிச் செயலாளா்(நீதி)
+94 112 322 923 502 rathnayake.m[at]moj[dot]gov[dot]lk
திருமதி. ஜீ.சீ. வெலிகல
உதவிச் செயலாளா்(நீதி)
+94 112 334 290 318 welikala.gc[at]moj[dot]gov[dot]lk
திருமதி.றுவநதினி குருப்பு
உதவிச் செயலாளா்(நீதி)
+94 112 436 350 406 kuruppu.r[at]moj[dot]gov[dot]lk

நிருவாகப் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி/ தொலைநகல் நீடிப்பு மின்னஞ்சல்
திரு. சுனில் சமரவீர
மேலதிக செயலாளா்(நிர்வாகம்)
+94 112 320 784 450 ssamaraweera60[at]yahoo[dot]com/
addlsecadmin[at]moj[dot]gov[dot]lk
திருமதி. ஆர் பி.எஸ். சமன்குமாரி
சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளா்
+94 112 436 360 415 rpssamankumari[at]yahoo[dot]com/
sasadmin2[at]moj[dot]gov[dot]lk
திரு. எம்.ஏ.ஐ.கே. மந்திரிரத்ண
உதவிச் செயலாளா்
+94 112 433 714 426 asadmin1[at]moj[dot]gov[dot]lk/
indikamil[at]yahoo[dot]com
செல்வி. எஸ்.ஏ.என்.எம். சிறிவா்தண
உதவிச் செயலாளா்
+94 112 433 785 420 asadmin2[at]moj[dot]gov[dot]lk
செல்வி. டபிள்யு.எ.ரி.எஸ். வாரியபெரும
உதவிச் செயலாளா்
+94 112 452 175 491 asadmin3[at]moj[dot]gov[dot]lk
செல்வி. எம்.வி.எ.வி. கௌசல்யா
உதவிச் செயலாளா்
+94 112 478 339 446 asadmin4[at]moj[dot]gov[dot]lk
திருமதி. பி.டபிள்யு.டி.ஜி.எம். பெரேரா
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்
+94 112 329 146/
+94 112 320 785
494 manohari113b[at]gmail[dot]com/
ao[at]moj[dot]gov[dot]lk
திருமதி. ஈ.எ.சி.எஸ். விக்ரமரத்ண
பிரதான முகாமைத்துவ உதவியாளா்
+94 112 339 938 410  

பொறியியல் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி/ தொலைநகல் நீடிப்பு மின்னஞ்சல்
திருமதி.கே.ஆா்.எம்.டி.பொ்னான்டோ
பொறியியல் பணிப்பாளர்
+94 112 334 373 448 direng[at]moj[dot]gov[dot]lk
திரு. எ.என்.சி. அகெலபொல
பொறியியளாலா்
+94 112 328 693 413 eng[at]moj[dot]gov[dot]lk
செல்வி.காந்தி புஷ்பலதா
தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தா்
  455  

கணக்குப் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி/ தொலைநகல் நீடிப்பு மின்னஞ்சல்
செல்வி.டி.எம்.வை.திசாநாயக்க
பிரதம கணக்காளா்
+94 112 422 481 495 vijitha2009[at]live[dot]com/
cacc[at]moj[dot]gov[dot]lk
திரு. டபிள்யு.ஆா். பரணகம
கணக்காளா் (நீதிமன்றங்கள் நிா்வாகம்)
+94 112 433 883 460 acc_ca[at]moj[dot]gov[dot]lk
திருமதி. நீத்தா அபேரத்ண
கணக்காளா் (கொள்முதல்)
+94 112 438 178 437 acc_proc[at]moj[dot]gov[dot]lk
திரு. பி.எம்.பி.டபிள்யு.வி.எ. ராஜசிங்க
கணக்காளா் (கணக்குகள்)
+94 112 320 472 438 acc[at]moj[dot]gov[dot]lk
கணக்காளா் (கொடுப்பனவுகள்) +94 112 320 472 439 acc_pay[at]moj[dot]gov[dot]lk

உள்ளக கணக்காய்வு பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி/ தொலைநகல் நீடிப்பு மின்னஞ்சல்
திருமதி. ஜி.டி.பி. புஷ்பகுமாரி
பிரதம உள்ளகக் கணக்காய்வாளர்
+94 112 424 130 529 cia[at]moj[dot]gov[dot]lk/
kpushpa41[at]yahoo[dot]com

திட்டமிடல் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி/ தொலைநகல் நீடிப்பு மின்னஞ்சல்
திருமதி. சி. சுரேஷ்வரன்
பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)
+94 112 472 775 417 chandrawaran[at]rocketmail[dot]com/
dirplan[at]moj[dot]gov[dot]lk
திரு. எஸ்.எம்.யு.எஸ். சமரகோன்
உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)
+94 112 433 844 402 shansamarakoon[at]gmail[dot]com/
asstdirplan[at]moj[dot]gov[dot]lk

மொழிபெயர்ப்பு பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி/ தொலைநகல் நீடிப்பு மின்னஞ்சல்
திரு. டபிள்யு.எச்.பி.எ. வலகம்பாய
மொழிபெயர்ப்பு கண்காணிப்பாளர்
+94 112 325 354 429

ashoka.walgampaya[at]gmail[dot]com/

sot[at]moj[dot]gov[dot]lk

சத்தியபிரமாணம் செய்த மொழிபெயர்ப்பாளர்