ගරු. තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය

අධිකරණ අමාත්‍ය

අධිකරණ අමාත්‍යාංශය - ශ්‍රී ලංකාව
උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණය
කොළඹ 12.
  +94 112 324 681
  +94 112 445 446
minister[at]moj[dot]gov[dot]lk

ගරු. එච්.ආර්. සාරතී දුෂ්මන්ත මිත්‍රපාල මහතා

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

අධිකරණ අමාත්‍යාංශය - ශ්‍රී ලංකාව
උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණය
කොළඹ 12.
  +94 112 334 288
  +94 112 334 288
mdushmantha84[at]gmail[dot]com/
depminister[at]moj[dot]gov[dot]lk
secratary new

ඩබ්.එම්.එම්.ආර්. අධිකාරි මහත්මිය

අමාත්‍යාංශ ලේකම්

අධිකරණ අමාත්‍යාංශය - ශ්‍රී ලංකාව
උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණය
කොළඹ 12.
  +94 112 449 959/112 323979
  +94 112 445 447
  secretary[at]moj[dot]gov[dot]lk

අධිකරණ අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් දිගුව විද්‍යුත් තැපෑල
ගරු. තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය
අධිකරණ අමාත්‍ය
+94 112 324 681 +94 112 445 446 401 minister[at]moj[dot]gov[dot]lk
සී. රමන්ත් අතුකෝරළ මහතා
පෞද්ගලික ලේකම්
+94 112 433 192 +94 112 435 294 423  
රමණී දමුණුපොල මහත්මිය
මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී
+94 112 452 192 +94 112 435 294 486  

 

අධිකරණ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
ගරු. එච්.ආර්. සාරතී දුෂ්මන්ත මහතා
නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
+94 112 334 288 +94 112 334 288 mdushmantha84[at]gmail[dot]com/
depminister[at]moj[dot]gov[dot]lk
එච්.ආර්. මිත්‍රපාල මහතා
පෞද්ගලික ලේකම්
+94 112 331 110 +94 112 331 110 h.r.mithrapala[at]gmail[dot]com
තරංග පද්මසිරි මහතා
මාධ්‍ය ලේකම්

+94 112 433 301
+94 773 139 439

 +94 112 331 110 tharangapadmasiri[at]yahoo[dot]com/ medsecd[at]moj[dot]gov[dot]lk

ලේකම් කාර්යාලය

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපෑල
එම්.එස්. වික්‍රමසේකර මහත්මිය
ලේකම්ගෙ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
+94 112 323 979 +94 112 445 447                                     

නීති අංශය

නම සහ තනතුර දුරකථන/ ෆැක්ස් දිගුව විද්‍යුත් තැපෑල
පියුමන්ති පීරිස් මහත්මිය
අතිරේක ලේකම් (නීති)
+94 112 432 710 444 peiris.cp[at]moj[dot]gov[dot]lk

අතිරේක ලේකම් (අධිකරණ සේවා)
+94 112 421 676 490 addlsecjs[at]moj[dot]gov[dot]lk
උපදේශක (නීති) +94 113 134 122 521  
දිල්හාරා අමරසිංහ මෙය
උපදේශක (නීති)
+94 112 345 306 470 dilahara_amerasinghe[at]yahoo[dot]com
එස්. කඩවතආරච්චි මහතා
අතිරේක කතෘ (නීති වාර්තා)
+94 112 424 563 518 addleditor[at]moj[dot]gov[dot]lk
යූ.එච්.එස්. පෙරේරා මහත්මිය
සහකාර ලේකම් (නීති)
+94 112 384 837 501 perera.hs[at]moj[dot]gov[dot]lk
ආර්.එම්.එම් රත්නායක මහත්මිය
සහකාර ලේකම් (නීති)
+94 112 322 923 502 rathnayake.m[at]moj[dot]gov[dot]lk
ජී.සී. වැලිකල මහත්මිය
සහකාර ලේකම් (නීති)
+94 112 334 290 318 welikala.gc[at]moj[dot]gov[dot]lk
රුවනාදිනී කුරුප්පු මහත්මිය
සහකාර ලේකම් (නීති)
+94 112 436 350 406 kuruppu.r[at]moj[dot]gov[dot]lk

ආයතන අංශය

නම සහ තනතුර දුරකථන/ ෆැක්ස් දිගුව විද්‍යුත් තැපෑල

අතිරේක ලේකම්
+94 112 320 784  450 addlsecadmin[at]moj[dot]gov[dot]lk
ආර්.පී.එස්. සමන්කුමරි මහත්මිය
ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
+94 112 436 360 415 rpssamankumari[at]yahoo[dot]com/
sasadmin2[at]moj[dot]gov[dot]lk

සහකාර ලේකම්
+94 112 433 714 426 asadmin1[at]moj[dot]gov[dot]lk/
indikamil[at]yahoo[dot]com
එස්.ඒ.එන්.එම්. සිරිවර්ධන මහත්මිය
සහකාර ලේකම්
+94 112 433 785 420 asadmin2[at]moj[dot]gov[dot]lk
ඩබ්.ඒ.ටී.එස්. වාරියපෙරුම මහත්මිය
සහකාර ලේකම්
+94 112 452 175 491 asadmin3[at]moj[dot]gov[dot]lk
එම්.වී.ඒ.වී. කෞෂල්‍යා මහත්මිය
සහකාර ලේකම්
+94 112 478 339 446 asadmin4[at]moj[dot]gov[dot]lk
පී.ඩබ්.ඩී.ජී.එම්. පෙරේරා මහත්මිය
පරිපාලන නිලධාරී
+94 112 329 146/
+94 112 320 785
494 manohari113b[at]gmail[dot]com/
ao[at]moj[dot]gov[dot]lk
ඊ.ඒ.සී.එස්. වික්‍රමරත්න මහත්මිය
ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර
+94 112 339 938 410  

ඉංජිනේරු අංශය

නම සහ තනතුර දුරකථන/ ෆැක්ස් දිගුව විද්‍යුත් තැපෑල

අධ්‍යක්ෂ ඉංජිනේරු
+94 112 334 373 448 direng[at]moj[dot]gov[dot]lk

ඉංජිනේරු
+94 112 328 693 413 eng[at]moj[dot]gov[dot]lk
කාන්ති පුෂ්පලතා මහත්මිය
කාර්මික නිලධාරි
  455  

ගිණුම් අංශය

නම සහ තනතුර දුරකථන/ ෆැක්ස් දිගුව විද්‍යුත් තැපෑල

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
+94 112 422 481 495 vijitha2009[at]live[dot]com/
cacc[at]moj[dot]gov[dot]lk
ඩබ්.ආර්. පරණගම මහතා
ගණකාධිකාරී (උසාවි පරිපාලන)
+94 112 433 883 460 acc_ca[at]moj[dot]gov[dot]lk
නීතා අබේරත්න මහත්මිය
ගණකාධිකාරී (ප්‍රසම්පාදන)
+94 112 438 178 437 acc_proc[at]moj[dot]gov[dot]lk
බී.එම්.පී.ඩබ්.වී.ඒ. රාජසිංහ මහතා
ගණකාධිකාරී (ගි‍ණුම්)
+94 112 320 472 438 acc[at]moj[dot]gov[dot]lk
ගණකාධීකාරී (ගෙවීම්) +94 112 320 472 439 acc_pay[at]moj[dot]gov[dot]lk

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

නම සහ තනතුර දුරකථන/ ෆැක්ස් දිගුව විද්‍යුත් තැපෑල

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණන අංශය
+94 112 424 130 529 cia[at]moj[dot]gov[dot]lk/
kpushpa41[at]yahoo[dot]com

සැලසුම් අංශය

නම සහ තනතුර දුරකථන/ ෆැක්ස් දිගුව විද්‍යුත් තැපෑල
සී. සුරේෂ්වරන් මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
+94 112 472 775 417 chandrawaran[at]rocketmail[dot]com/
dirplan[at]moj[dot]gov[dot]lk
එස්.එම්.යූ.එස්. සමරකෝන් මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
+94 112 433 844 402 shansamarakoon[at]gmail[dot]com/
asstdirplan[at]moj[dot]gov[dot]lk

පරිවර්තනය අංශය

නම සහ තනතුර දුරකථන/ ෆැක්ස් දිගුව විද්‍යුත් තැපෑල
ඩබ්.එච්.පී.ඒ. වල්ගම්පාය මහතා
පරිවර්තන අධිකාරී
+94 112 325 354 429

ashoka.walgampaya[at]gmail[dot]com/

sot[at]moj[dot]gov[dot]lk

දිවුරුම් දුන් භාෂා පරිවර්තක