දැක්ම

"රාජ්‍ය නොවන සේවකයින්ගේ රැකියා සුරක්ෂිත භාවය වඩා තහවුරු කිරිම"

මෙහෙවර

"ශක්තිමත් හා පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයක් හරහා කඩිනම් වුත් සාධාරණ වුත් යුක්තිය පසිඳලීමේ කාර්යක්ෂම ක්‍රියාවලියක් තුලින් රාජ්‍ය නොවන සේවකයින්ගේ රැකියා සුරක්ෂිත භාවය වඩා තහවුරු කිරිම"

1950 අංක 43 දරණ කාර්මික ආරවුල් පනතේ 31 (ආ) වගන්තිය ප්‍රකාරව ලැබෙන පැමිණිලි සම්බන්ධ ඉල්ලුම්පත් විභාග කොට විසඳීම කම්කරු විනිශ්චය සභා වෙත පැවරී ඇති මූලික වගකීමවේ. රාජ්‍ය නොවන ආයතනවල සේවක පක්ෂය රැකියාවලින් නෙරපීම් ආදී අසාධාරණකම් පිළිබඳච යුක්තිය ඉෂ්ඨ කරවා ගැනීම සඳහා ඔවුන්ට ඇති මහඟු වරප්‍රසාදයක් ලෙස කම්කරු විනිශ්චය සභාව දැක්විය හැක.කම්කරු විනිශ්චය සභා ලේකම් කාර්යාලය යටතේ කම්කරු විනිශ්චය සභා 39 ක් ක්‍රියාත්මකවේ.

පහත සඳහන් ප්‍රදේශවල කම්කරු විනිශ්චය සභා ස්ථාපිතව ඇත.

කොළඹ - 06 අවිස්සාවෙල්ල - 01 හලාවත - 01 නාවලපිටිය - 01
මහනුවර - 01 මීගමුව - 02 කඩුවෙල - 01 පලාපත්වල - 01
ගාල්ල0 - 01 මඩකලපුව - 01 වත්තල - 01 බලංගොඩ - 01
බදුල්ල - 01 කුරුණෑගල - 01 රත්මලාන - 01 කෑගල්ල - 01
රත්නපුර - 01 ගම්පහ - 01 මහරගම - 01 අම්පාර - 01
නුවරඑළිය - 01 පානදුර - 01 කොටපොල - 01 ත්‍රිකුණාමලය - 01
හැටන් - 01 මාතර - 01 බණ්ඩාරවෙල - 01 කුලියාපිටිය - 01
කළුතර - 01 අනුරාධපුරය - 01 තලවකැලේ - 01  
ඇඹිලිපිටිය- 01      

කම්කරු විනිශ්චය සභා පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය මානව සම්පත්, මූල්‍ය සම්පත්ලබාදීම හා කළමනාකරණය කිරීම කම්කරු විනිශ්චය සභා ලේකම් කාර්යාලයේ කාර්යයන්වේ.මේ හැර කම්කරු විනිශ්චය සභා සභාපතිවරුන් හැර අනෙකුත් නිලධාරීන්ගේ ආයතන හා පරිපාලන කටයුතු සහ කම්කරු විනිශ්චය සභා සභාපතිවරුන් ඇතුළු සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයේ වැටුප් හා දීමනා ගෙවීම් ඇතුළුව සියළුම මූල්‍ය පරිපාලන හා ගිණුම් කටයුතු ද කම්කරු විනිශ්චය සභා ලේකම් කාර්යාලය මගින් සිදු කරනු ලබයි.

සිදුවීම්