11 வது தற்காலிக குழு மூத்த அதிகாரி கூட்டம்  பிரதமர்  கெளரவ ரணில்விக்கிரமசிங்க, மற்றும் நீதி அமைச்சா் கலாநிதி.விஜயதாச ராஜபக்ஷ, நீதி அமைச்சரின் பங்குபற்றலுடன் காலி முகத்திடல் ஹோட்டலில் நடைபெற்றது.

நிகழ்வுகள் நாட்காட்டி