දැක්ම

පරිත්‍යාගශීලි දානපතියන් විසින් මහා භාරකාර තැන කෙරෙහි තබන ලද විශ්වාසය අනුව විවිධ කාර්යයන් සඳහා යෙදවීමට පරිත්‍යාගකරන ලද මුදල්/දේපළ අදාළ ස්ථාපකවරුන්ගේ ද තෙස්තමේන්තුකරුවන් ගේ ද පොදු මහජනතාව ගේ ද අභිලාෂයන් සහ අවශ්‍යතාවයන් සපිරෙන පරිද්දෙන් නෛතික රාමුවක් තුළ සැමට උපරිම ප්‍රතිලාභයක් සලසමින් විශ්වාසනීය භාරකරුවෙකු වශයෙන් ක්‍රියා කිරීම.

මෙහෙවර

දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කරන ලද දේපළ, බූදල්, වන්දි සහ මුදල් වෘත්තීමය දැනීම සහ නිපුණතාවය මත පරිපාලනය, කළමනාකරණය සහ ආයෝජනය කරමින් ඒවායේ අර්ථලාභීන්/ උරුමකරුවන්/ යැපෙන්නන්/ ලබන්නන් හට විශ්වාසනීය, කාර්යක්‍ෂම සහ ඵලදායී සේවාවක් ලබාදීම.

කාර්යභාරය

මහා භාරකාර ආඥාපනත, සිවිල් නඩු විධාන සංග‍්‍රහය, අධිකරණ සංවිධාන පනත සහ වෙනත් ලිඛිත නීති මත පහත කාර්යභාරයන් මහා භාරකාරතැන වෙත පැවරී ඇත.

 • සාමාන්‍ය භාරකරුවකු, රැකවරණ භාරකරුවකු හෝ ආරක්‍ෂක භාරකරුවකු ලෙස කටයුතු කිරීම.
 • දේපළ රැස්කිරීමේ නියෝග යටතේ දේපළ රැස්කිරීම.
 • බාලවයස්කරුවකු ගේ දේපළ භාරකරු හෝ සහය මිත්‍රයා (ආරක්‍ෂක කළමනාකරුවකු) ලෙස කටයුතු කිරීම (දිසා අධිකරණය මඟින් පවරන ලද අවස්ථාවක).
 • සිහිවිකල් පුද්ගලයකු ගේ දේපළ කළමනාකරුවකු ලෙස කටයුතු කිරීම (දිසා අධිකරණය මඟින් පවරන ලද අවස්ථාවක).
 • නිශ්චල දේපළ ගිවිසුම්ගත කළමනාකරුවකු ලෙස කටයුතු කිරීම. (ආරක්‍ෂක භාරකරුවකු ලෙස පෙනී සිටින අවස්ථාවල දී එම භාරයන්හි පත්කර ඇති “භාරකාර මණ්ඩලය” මඟින් කලින් කලට ගනු ලබන තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමට පමණක් ආරක්‍ෂක භාරකරු බැඳී සිටී).
 • විදේශගත වූ ශ්‍රී ලාංකිකයකු ගේ ඇටර්නි බලකරු ලෙස ඔවුන්ට අයවිය යුතු මුදල් ලබාදීම හෝ ගෙවීම සඳහා කටයුතු කිරීම.
 • සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහය පනතේ ප්‍රතිපාදන යටතේ ගරු අධිකරණය මගින් දේපළ සම්බන්ධව සහ අනෙකුත් කරුණු සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම.
 • ගරු අධිකරණය මඟින් පවරන අවස්ථාවල දී අන්තිම කැමති පත්‍රයක් රහිත පුද්ගලයකු ගේ අද්මිනිස්ත‍්‍රාසිකරුවකු ලෙස කටයුතු කිරීම.
 • අධිකරණ සංවිධාන පනත මත දේපළ රැස්කරන්නකු ලෙස කටයුතු කිරීම.
 • වරදකට සිරගතවුවකු ගේ දේපළ කළමනාකරුවකු ලෙස කටයුතු කිරීම.
 • ඕනෑම පුද්ගලයෙකු ගේ අන්තිම කැමති පත්‍රයක් සුරක්‍ෂිතව තැන්පත් කර තබාගන්නකු ලෙස කටයුතු කිරීම.
 • විහාරස්ථ දේපළෙහි භාරකරු වශයෙන් කටයුතු කිරීම.

උක්ත කාර්යයන් හැර වෙනත් ක්ෂේත්‍ර කෙරෙහි මහා භාරකාරතැන ගේ මැදිහත්වීම

මහා භාරකාර ආඥා පනතට පසුව කරන ලද සංශෝධනයන් අනුව සහ වෙනත් ලිඛිත නීති අනුව පැවරී ඇති වෙනත් කාර්යයන්.

 • 1988 අංක 61 දරණ පනත මඟින් සංශෝධිත මහා භාරකාර ආඥා පනතේ 10 (අ) වගන්තියට ප්‍රකාරව සේවා නියුක්තිය සඳහා විදේශගත වන්නන්, විදේශයක දී මිය ගියහොත් ඔවුන් වෙනුවෙන් ලැබෙන වන්දි මුදල් යැපෙන්නන් සහ/හෝ නීත්‍යානුකූල උරුමකරුවන් අතර බෙදා දීම කාර්යක්‍ෂම සහ නිවැරදි ලෙස සිදුකිරීම සහ එකී කාර්යය පහසුකිරීම සඳහා අදාළ සේවා නියුක්තිකයන් ලියාපදිංචි කිරීම.
 • 1944 අංක 42 දරණ විහාර ඉඩම් (වන්දි) ආඥා පනත ක‍්‍රියාත්මක කිරීම.
 • 1981 අංක 42 දරණ පනතින් සංශෝධිත 1931 අංක 19 දරණ බෞද්ධ විහාර දේවාලගම් පනත යටතේ පැවරී ඇති කාර්යයන් ඉටුකිරීම.
 • 1973 අංක 28 දරණ එක්සත් ප‍්‍රවෘත්ති පත‍්‍ර සමාගමෙහි කොටස්වල භාරකාරත්වය රජය වෙනුවෙන් දැරීම.

මහා භාරකාරතැනගෙන් සැලසෙන සේවාවන්

මෙම දෙපාර්තමේන්තුවෙහි පිහිටුවා ඇති භාරවල අරමුණු අනුව/අන්තිම කැමතිපත්‍ර වල ඇති අරමුණු අනුව/අධිකරණ නියෝග මත පහත විෂයයන්හි කටයුතු කරමින් ජනතාවට සේවය කරනු ලබයි.

 • අධ්‍යාපනය හදාරන මූල්‍යමය අතින් ඉතාමත් දුෂ්කරතා ඇති දරුවන් දිරිමත් කිරීම සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ලබාදීම.
 • අසරණ සහ හදිසි ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය රෝගීන්ට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා වෛද්‍යධාර ලබාදීම.
 • ආගමික සිද්ධස්ථාන නඩත්තු කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පිහිටුවා ඇති භාරවල අරමුණු අනුව මූල්‍යාධාර සැපයීම.  
 • පුණ්‍යාධාර කටයුතු.
 • විවිධ හේතුන් නිසා ජීවත්වීමට අපහසු අසරණ පුද්ගලයන්ට සහ එවැනි පුද්ගලයන් සිටින ආයතනවලට ආධාර කිරීම.
 • විහාර දේවාලගම් පනත යටතේ රජයට පවරාගන්නා ලද නිශ්චල දේපළ සඳහා හිමිවන වන්දි මුදල්, බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ගේ නිර්දේශ මත බෙදාහැරීම.
 • භාර/බූදල් දේපළ කළමනාකරණය කිරීම.
 • සීමාසහිත එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගමේ අධ්‍යක්‍ෂක මණ්ඩලයේ දෙදෙනෙකු හා සභාපති පත්කිරීම.
 • විදේශ වන්දි බෙදාහැරීම.
 • විහාර වන්දි බෙදාහැරීම.
 • රාජ්‍ය ආයතනයක් වශයෙන් උපයන ආදායමින් ප්‍රතිශතයක් රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරය වෙත ලබාදීම.

  අංක 02, බුලර්ස් පටුමග
කොළඹ 07,
ශ්‍රී ලංකාව.

+94 112 581 690
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

මහා භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුව වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න

සිදුවීම්