ප්‍රධාන කාර්ය භාරය

  1. දිවුරුම්දුන් භාෂා පරිවර්තකයන් ලෙස පුද්ගලයන් නිර්දේශ කිරීම පිණිස දිවුරුම් දුන් භාෂා පරිවර්තක විභාගය පැවැත්වීම

  2. භාෂා පරිවර්තන නිවැරදි යැයි සහතික කළ දිවුරුම් දුන් භාෂා පරිවර්තකයන්ගේ පත්වීම් ලියාපදිංචියෙහි සත්‍යතාව තහවුරු කිරීම

දිවුරුම් දුන් භාෂා පරිවර්තකයන් පත් කිරීම පිළිබඳ නිර්දේශ සඳහා ලිඛිත පරීක්ෂණය

පත්වීම් බලාත්මක වීමට නියමිත අධිකරණ බලසීමාවේ පිහිටි දිසා අධිකරණයන්හි දිසා විනිසුරුවන් වෙත, දිවුරුම් දුන් භාෂා පරිවර්තකයන් පත් කිරීම පිළිබඳව  අධිකරණ අමාත්‍යාංශය නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරයි. දිවුරුම් දුන් භාෂා පරිවර්තකයන්ගේ ප්‍රධාන කාර්යන්ට ලබා දුන් ලේඛන ඉලක්ක භාෂාවට පරිවර්තනය කිරීම, උසාවි සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත එවැනි ලේඛන සහතික කිරීම සහ අවශ්‍ය වන්නේ නම් සහ අවශ්‍ය විටදී අධිකරණ කටයුතු සඳහා දිවුරුම් දුන් භාෂා පරිවර්තකයන්ගේ සහාය ලබා දීම අයත් වේ. ඒ අනුව, වත්මන් අවශ්‍යතා මත පදනම්ව විවිධ භාෂා සඳහා එනම්, සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි, අරාබි, හින්දි, ජපාන සහ වෙනත් එවැනි භාෂා සඳහා දිවුරුම් දුන් භාෂා පරිවර්තකයන් අමාත්‍යාංශය නිර්දේශ කරයි. තවද, දිවුරුම් දුන් භාෂා පරිවර්තකයෙක් විසින් ඇතැම් ලේඛන සහතික කරනු ලැබීම මහජනයාට අවශ්‍ය වන විටදී දිවුරුම් දුන් භාෂා පරිවර්තකයන් ඒවා පරිවර්තනය කර සහතික කරනු ලැබේ.

සුදුසුකම්

සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසි සහ අරාබි යන භාෂා සඳහා අධිකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් පවත්වනු ලබන ලිඛිත විභාගයකදී ලබාගන්නා ලකුණු මත පදනම්ව දිවුරුම් දුන් භාෂා පරිවර්තක තනතුර සඳහා පත් කිරීම නිර්දේශ කරනු ලැබේ.

ලිඛිත විභාගය පවත්වනු නොලබන භාෂාවන්ට අදාලව අයදුම්පත්‍ර භාෂා ප්‍රවීණතාව තහවුරු කිරීමේ සහතික පත්‍ර සමග එවිය යුතුය.

අයදුම්පත්‍ර ඉදිරිපත් කිරීමේ පරිපාටිය

මෙම තොරතුරු අවසානයේ සපයා ඇති ආදර්ශ ආකෘති පත්‍රය ප්‍රකාරව දිවුරුම් දුන් භාෂා පරිවර්තක තනතුර සඳහා වූ නියමිත පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍ර අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සහ භාෂා ප්‍රවීණතාවය තහවුරු කිරීමේ සහතික සමග ‘ලේකම්, අධිකරණ අමාත්‍යාංශය, කොළඹ 12’ ලිපිනයට ලැබෙන සේ ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවීමට හෝ අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ මෙම විෂය භාර නිලධාරියාට ගෙනවිත් බාර දීමට පුළුවන.

අයදුම්පත්‍ර ලබා ගැනීම

අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ මෙම විෂය භාර නිලධාරියාගෙන් අයදුම්පත් ලබා ගත හැක.

අයදුම් පත්‍ර සඳහා ගාස්තු

ගාස්තු අය කරනු නොලැබේ.

අයදුම්පත්‍ර ඉදිරිපත් කිරීම

අයදුම්පත්‍ර ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවීමට හෝ සාමාන්‍ය කාර්යාල වේලාව තුළදී අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ විෂය භාර නිලධාරියාට ගෙනවිත් බාර දීමට හැකිය.

සේවාව සැපයීම සඳහා ගත වන කාලය

සාමාන්‍ය කාර්යාල වේලාවන් තුළදී

සුදුසුකම් සනාථ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සහතික

භාෂා ප්‍රවීනතාව සනාථ කිරීමේ සහතිකවල සහතික කරන ලද පිටපත්

විෂය භාර කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරී

නම සහ තනතුර දුරකථනය

ෆැක්ස්

සුනිල් සමරවීර මහතා
අතිරේක ලේකම් (පරිපාලන)

+94 112 320 784 +94 112 320 784
ආර්.පී.එස්. සමන්කුමාරි මිය
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පරිපාලන)
+94 112 436 360 +94 112 436 360
ඩබ්.ඒ.ටී.එස්. වාරියප‍්පෙරුම මෙය
සහකාර ‍ලේකම් (පාලන)
+94 112 452 175 +94 112 320 785

දිවුරුම් දුන් භාෂා පරිවර්තකයින් බඳවා ගැනීමේ පරික්ෂණය 2017/2018 

සිදුවීම්