தகைமைகள்

உயர் நீதிமன்றத்தில் இணைந்துள்ள சட்டத்தரணியாக இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் நடைமுறை

பூர்த்திசெய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை செயலாளர், நீதி அமைச்சு, கொழும்பு 12 என்ற முகவரிக்கு பதிவுத்தபால் மூலம் அனுப்ப வேண்டும்.

விண்ணப்ப படிவங்களைப் பெறுதல்

விண்ணப்பங்களை நீதி அமைச்சின் வரவேற்பு பீடத்தில் அல்லது  விடயத்திற்குப் பொறுப்பான உத்தியோகத்தரிடம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

விண்ணப்ப படிவங்களுக்குச் செலுத்த வேண்டிய கட்டணங்கள்

கட்டணம் அறவிடப்பட மாட்டாது.

விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பித்தல்

வழமையான அலுவலக நேரம்

சேவைக் கட்டணம்

இச் சேவைக்கு கட்டணம் அறவிடப்பட மாட்டாது.

சேவை வழங்குவதற்கான நேரம்

வழமையான அலுவலக நேரம்

சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள்

  1. பெயர்ப் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்ட சான்றிதழின் பிரதி. உயர் நீதிமன்ற பதிவாளரால் சான்றுப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
  2. அமைச்சிலிருந்து பெறப்பட்ட தரவுத் தாளுடன் சத்திய பிரமாண ஆணையாளர் நியமனத்திற்கான விண்ணப்பம்.

இந்த விடயத்திற்குப் பொறுப்பான பதவிநிலை உத்தியோகத்தர்கள்

பெயர், பதவி தொலைபேசி

தொலைநகல்

திரு. சுனில் சமரவீர
மேலதிக செயலாளர் (நிர்வாகம்)

+94 112 320 784 +94 112 320 784
திருமதி. ஆர்.பி.எஸ். சமன்குமாரி
சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம்)
+94 112 436 360 +94 112 436 360
திருமதி. டபிள்யூ.ஏ.ரி.எஸ். வாரியப்பெருமா
உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம்)
+94 112 452 175 +94 112 320 785

மாதிரி விண்ணப்ப படிவம்

இணைப்பு -1 மற்றும் இணைப்பு -2 இல் மாதிரி விண்ணப்ப படிவம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

நிகழ்வுகள் நாட்காட்டி