දිවුරුම් කොමසාරිස්වරයාගේ කාර්යභාරය

මහජනයා විසින් ඉදිරිපත් කරන දිවුරුම් ප්‍රකාශ / ලේඛන හෝ වෙනත් එවැනි ලියකියවිලි සහතික කිරිමේ බලය දිවුරුම් කොමසාරිස් වෙත පැවරි ඇත.

සුදුසුකම්

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙ ලියාපදිංචි නීතිඥයෙකු විය යුතුය.

අයදුම්පත්‍ර සඳහා පරිපාටිය

නීතිඥයෙකු ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙ ලියාපදිංචි වීමෙන් අනතුරුව, අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ විෂය භාර නිලධාරියාගෙන් හෝ පිළිගැනීමේ කවුළුවෙන් අදාළ අයදුම්පත්‍රය ලබා ගත යුතු අතර නියමිත පරිදි සම්පූරණ කරන ලද අයදුම්පත්‍රය සහතික සහ අවශ්‍ය ලේඛන සහිතව අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ පිළිගැනීම් කවුළුවට හෝ විෂය භාර නිලධාරියාට භාර දිය යුතුය.

අයදුම්පත්‍ර ලබා ගැනීම

අයදුම්පත්‍ර අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ පිළිගැනීමේ කවුළුවෙන් හෝ විෂය භාර නිලධාරියාගෙන් ලබා ගත හැක.

අයදුම්පත්‍රය සඳහා ගෙවිය යුතු ගාස්තු

මේ සඳහා ගාස්තු අය නොකෙරේ.

අයදුම්පත්‍ර ඉදිරිපත් කිරීම

සාමාන්‍ය කාර්යාල වේලාවන්හිදී

සේවාව සඳහා ගෙවිය යුතු ගාස්තු

මෙම සේවාව නොමිලයේ සපයනු ලැබේ.

සේවාව සැපයීම සඳහා ගතවන කාලය

සාමාන්‍ය කාර්යාල වේලාවන් තුලදී.

ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය ලේඛන

  1. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ලේඛකාධිකාරී විසින් සහතික කරන ලද ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයේ පිටපතක්
  2. අමාත්‍යාංශයේ ලබා ගත් දත්ත පත්‍රිකාව සමගින් දිවුරුම් කොමසාරිස් ලෙස පත්වීම සඳහා අයදුම් පත්‍රය

විෂය භාර කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරී

නම සහ තනතුර දුරකථනය

ෆැක්ස්

සුනිල් සමරවීර මහතා
අතිරේක ලේකම් (පරිපාලන)

+94 112 320 784 +94 112 320 784
ආර්.පී.එස්. සමන්කුමාරි මිය
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පරිපාලන)
+94 112 436 360 +94 112 436 360
ඩබ්.ඒ.ටී.එස්. වාරියප‍්පෙරුම මෙය
සහකාර ලේකම් (පරිපාලන)
+94 112 452 175 +94 112 320 785

ආදර්ශ අයදුම් පත්‍ර

සම්පූර්ණ කරන ලද ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය ඇමුණුම - 1 සහ ඇමුණුම - 2 හි දක්වා ඇත.

සිදුවීම්