සුදුසුකම්

 • ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙකු විය යුතුය.
 • පත්වීමට පෙර අත්‍යාසන්න වසර 02 තුළ නිත්‍ය පදිංචිකරුවෙකු විය යුතුය.
 • අයදුම්පත්‍ර භාර ගන්නා අවසාන දිනයට වයස අවුරුදු 30 ට නොඅඩු සහ අවුරුදු 62ට නොවැඩි විය යුතුය.
 • සාමාන්‍ය සම්මාන තුනක් සහිතව අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) සමත්ව තිබිය යුතුය. (විද්‍යා අංශයෙන් සමත්වූවන් සඳහා වැඩි ප්‍රමුඛතාවක් ලබා දෙනු ලැබේ.
 • හදිසි මරණ පරීක්ෂක තනතුර සඳහා අයදුම්කරන මුස්ලිම් අයදුම්කරුවන්ට ලිඛිත හා වාචික දෙමළ භාෂාව පිළිබඳව මනා ප්‍රවීණත්වයක් තිබිය යුතුය.
 • යහපත්මානසික හා ශාරීරික තත්ත්වයන් සහිත විශිෂ්ඨ චරිතයකින් හෙබි අය විය යුතුය. මත්පැන් සහ දුම් පානයෙන් තොර අය සඳහා වැඩි ප්‍රමුඛතාවක් ලබා දෙනු ලැබේ.

අයදුම්පත්‍ර ඉදිරිපත් කිරීමේ පටිපාටිය

 • හදිසි මරණ පරීක්ෂක ඇබෑර්තු පිරවීම පිණිස අයදුම්පත්‍ර කැඳවන රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ දක්වා ඇති අවසන් දින හෝ ඊට‍ පෙර අයදුම්පත්‍ර එවිය යුතුය.
 • රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළකොට ඇති හෝ අධිකරණ අමාත්‍යාංශයෙන් ලබා ගන්නා ආකෘති පත්‍රය අනුව අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍ර ලේකම්, අධිකරණ අමාත්‍යාංශය, කොළඹ 12 යන ලිපිනයට ලැබෙන සේ ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවීමට හෝ අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ පිළිගැනීමේ කවුළුවට හෝ සමාදාන විනිහ්චයකාර ඒකකයට ගෙනැවිත් භාර දිය හැක.
අයදුම්පත්‍ර ලබා ගැනීම
 1. රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද ආදර්ශ ආකෘති පත්‍රය හෝ
 2. අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ පරිපාලන අංශයෙන් හෝ අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගන්නා ආදර්ශ ආකෘති පත්‍රය.
අයදුම්පත්‍ර සඳහා ගාස්තු

ගාස්තු අය නොකෙරේ.

අයදුම්පත්‍ර ඉදිරිපත් කිරීම

අයදුම්පත්‍ර අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ට එවීමට හෝ සාමාන්‍ය රාජකාරි කාලය තුලදී විෂය භාර නිලධාරියාට භාර දීමට හෝ හැකිය.

සේවා ගාස්තු

මෙම සේවාව නොමිළයේ සපයනු ලැබේ.

සේවාව සැපයීම සඳහා ගතවන කාලය

සාමාන්‍ය සේවා කාලය

සුදුසුකම් තහවුරු කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ලේඛන

සම්මුඛ පරීක්ෂණයේ දිනය පිළිබඳව අයදුම්කරුවන්ට ලිඛිතව දැනුම් දෙන අතර සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී අදාළ සහතික ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

විෂය භාර කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරීන්

නම සහ තනතුර දුරකථනය

ෆැක්ස්

සුනිල් සමරවීර මහතා
අතිරේක ලේකම් (පරිපාලන)

+94 112 320 784 +94 112 320 784

ආර්.පී.එස්. සමන්කුමාරි මිය
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පරිපාලන)

+94 112 436 360 +94 112 436 360
ඩබ්.ඒ.ටී.එස්. වාරියප‍්පෙරුම මෙය
සහකාර ලේකම් (පාලන)

+94 112 452 175 +94 112 320 785

ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය

සම්පූර්ණ කරන ලද ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය ඇමුණුම අංක 1

සිදුවීම්