සාමදාන විනිශ්චයකාරවරයාගේ කාර්යභාරය

මහජනයා විසින් ඉදිරිපත් කරන දිවුරුම් ප්‍රකාශ / ලේඛන හෝ වෙනත් එවැනි ලියවිලි සහතික කිරිමේ බලය සාමධාන විනිශ්චයකාරවරයට පැවරි ඇත

ප්‍රධාන කාර්යභාරය

 1. සාමදාන විනිශ්චයකාරවරුන් පත් කිරීම සහ එම පත්වීම් රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පල කිරීම.
 2. සාමදාන විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම සහ අළුත් කිරීම.
 3. ලියාපදිංචි අංක ලබා දී නොමැති සාමදාන විනිශ්චයකාරවරුන් සඳහා ලියාපදිංචි අංක ලබා දීම.
 4. සිය මුල් පත්වීමේ ලිපි සොයා ගැනීමට නොමැති සාමදාන විනිශ්චයකාරවරුන් සඳහා පත්වීම් ලිපිවල සහතික කරන ලද පිටපත් සැපයීම.
 5. දිවුරුම් ප්‍රකාශ, ලේඛන ආදිය සහතික කරන සාමදාන විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ පත්වීම ලියාපදිංචියේ සත්‍යතාව තහවුරු කිරීම.
 6. සාමදාන විනිශ්චයකාරවරුන් විසින් සිදු කරනු ලබන විෂමාචාරයන්ට එරෙහිව පැමිණිලි විභාග කිරීම.

සුදුසුකම්

සාමදාන විනිශ්චයකාරවරයෙකු ලෙස නියමිත පරිදි පත් කරනු ලැබීමෙන් අනතුරුව, අදාළ අධිකරණයෙහි දිවුරුම ලබා දී අනුසන් කොට හෝ ප්‍රතිඥාව ලබා දී අනුසන් කොට තිබිය යුතුය.

අයදුම්පත්‍ර ඉදිරිපත් කිරීමේ පටිපාටිය

නියමිත ඇමුණුම් සහිතව නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කොට ඇති අයදුම්පත්‍ර ලේකම්, අධිකරණ අමාත්‍යාංශය, කොළඹ 12 යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවිය යුතු හෝ සාමාන්‍ය කාර්යාල වේලාවන්හිදී අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ සාමදාන විනිශ්චයකාර අංශයට ගෙනැවිත් බාර දිය යුතුය.

සාමදාන විනිශ්චයකාර හැඳුනුම්පත් සඳහා අයදුම්පත්‍රය

අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ සාමදාන විනිශ්චයකාර ඒකකයෙන් හෝ පිළිගැනීමේ කවුළුවෙන් අයදුම්පත් ලබා ගත හැක.

සාමදාන විනිශ්චයකාර හැඳුනුම්පත් අයදුම්පත්‍ර සඳහා ගාස්තු

මෙම සේවය නොමිලයේ ලබා දේ.

අයදුම්පත්‍ර පිළිගැනීම

නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍ර ලේකම්, අධිකරණ අමාත්‍යාංශය, කොළඹ 12 යන ලිපිනයට ලැබෙන සේ ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවීමට හෝ සාමාන්‍ය කාර්යාල වේලාවන්හිදී අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ සාමදාන විනිශ්චයකාර ඒකකයට ගෙනැවිත් බාර දිය හැක.

සාමදාන විනිශ්චයකාර අයදුම්පත් පිළිබඳව කටයුතු කිරීම සහ නිකුත් කිරීම සඳහා ගෙවිය යුතු ගාස්තු

මහජන බැංකුවේ කොළඹ 10 පිහිටි මධ්‍යම නගර ශාඛාවේ 176-1-001-9-9025184 දරන ගිණුම් අංකයට ‘අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්’ නමින් රු. 200/- ක මුදලක් බැර කළ යුතු අතර ගෙවීම තහවුරු කිරීම සඳහා බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද බැර පත්‍රිකාව අයදුම් පත්‍රයට අමුණා එවිය යුතුය. මෙම ගෙවීම අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ගිණුම් අංශයට ද සිදු කළ හැක.

සාමදාන විනිශ්චයකාර අයදුම්පත් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය කටයුතු කර හැඳුනුම්පතේ නිකුත් කිරීම සඳහා ගතවන කාලය සාමාන්‍ය සේවා කාලයයි.

ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්‍ය ලේඛණ

 1. අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත් කරන ලද පත්වීමේ ලිපියේ ඡායා පිටපතක් (කරුණාකර ගරු අධිකරණ අමාත්‍යතුමා විසින් අත්සන් කරන ලද ආවරණ ලිපිය එවීමෙන් වළකින්න.)
 2. දිවුරුම ලබා දී අනුසන් කරනු ලැබුයේ නම් ‍හෝ ප්‍රතිඥාව ලබා දී අනුසන් කරනු ලැබුයේ නම් අධිකරණය හමුවේ ලබා දුන් දිවුරුමේ / ප්‍රතිඥාවේ පිටපතක්
 3. ජාතික හැඳුනුම්පතේ ඡායා පිටපතක්.
 4. සාමදාන විනිශ්චයකාර හැඳුනුම්පත සඳහා අයදුම්පත්‍රයක් ආසන්න මාස හය ඇතුළත ලබාගත් මි.මී. 40  x මි.මී. 40  ප්‍රමාණයේ වර්ණ ඡායාරූප දෙකේ (පත්වීමේ ලිපියේ 08 වන ඡේදයේ විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි අයදුම්කරුගේ නම සහ සාමදාන විනිශ්චයකාර ලියාපදිංචි අංකය ඡායාරූපය පසුපිටේ ලිවිය යුතුය.)
 5. ගෙවීම තහවුරු කිරීමෙ කුවිතාන්සිය (ගෙවීම සිදුකලේ බැංකුවට නම බැරපත, අධිකරණ අමාත්‍යාංශයට ගෙවීමසිදු කළේ නම් සරප් විසින් නිකුත් කළ කුවිතාන්සිය)
 6. නේවාසික ලිපිනයේ යම් වෙනසක් සිදුවී ඇත්නම්, ග්‍රාම සේවා නිලධාරී නිකුත් කළ පදිංචි සහතිකය.
 7. සාමදාන විනිශ්චයකාර හැඳුනුම්පත තැපෑලෙන් එවීම පිණිස අයදුම්කරුගේ නම සහ ලිපිනය ලියූ රු 35 ක් වටිනා මුද්දර ඇලවූ ලියුම් කවරයක්.

ලියාපදිංචි අංක ලබා දී නොමැති සාමදාන විනිශ්චයකාරවරුන් සඳහා ලියාපදිංචි අංක ලබා දීම :

 • ලිඛිත ඉල්ලීමක් සමග යටත්පිරිසෙයින් සමාදාන විනිසුරුගේ පත්වීමේ ලිපියෙ ඡායා පිටපතක් හෝ දිවුරුමේ / ප්‍රතිඥාවේ ඡායා පිටපතක් හා සමාදාන විනිශ්චයකාර හැඳුනුම්පතේ ඡායා පිටපතක් හෝ පත්වීම පළ කරනු ලැබූ ගැසට් නිවේදනයේ ඡායා පිටපතක්, පත්වීම ලබාදුන් අවස්ථාවේ  ලියාපදිංචි අංකයක් ලබා නොදුන්, සාමදාන විනිශ්චයකාරවරයා විසින් අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වෙත එවීම අවශ්‍ය වේ.
 • මෙම සේවාව සඳහා ගාස්තු අය කරනු නොලැබේ.
 • ඔබගේ ඉල්ලීම ලේකම්, අධිකරණ අමාත්‍යාංශය, කොළඹ 12 යන ලිපිනයට ලැබෙන සේ ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවීමට හෝ සාමාන්‍ය කාර්යාල වේලාවක් තුළදී අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ සමාදාන විනිශ්චයකාර ඒකකයට ගෙනැවිත් භාර දීමට හැකිය.

මුල් පත්වීමේ ලිපිය අස්ථානගත වී ඇති සාමදාන විනිශ්චයකාරවරුන්ට පත්වීමේ ලිපියේ සහතික කළ පිටපත් නිකුත් කිරීම

 • තම මුල් පත්වීමේ ලිපිය අස්ථානගත වී හෝ එය තමන් සන්තකයේ නොමැති ඒනෑම සාමදාන විනිශ්චයකාරවරයෙකු සහතික කළ පිටපතක් ලබා ගත යුතුය.
 • මෙම කාර්යය සඳහා ලිඛිත ඉල්ලීමක් සමග යටත්පිරිසෙයින් සමාදාන විනිසුරුගේ පත්වීමේ ලිපියෙ ඡායා පිටපතක් හෝ දිවුරුමේ / ප්‍රතිඥාවේ ඡායා පිටපතක් හා සමාදාන විනිශ්චයකාර හැඳුනුම්පතේ ඡායා පිටපතක් හෝ පත්වීම පළ කරනු ලැබූ ගැසට් නිවේදනයේ ඡායා පිටපතක්, පත්වීම ලබාදුන් අවස්ථාවේ  ලියාපදිංචි අංකයක් ලබා නොදුන්, සාමදාන විනිශ්චයකාරවරයා විසින් අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වෙත එවීම අවශ්‍ය වේ.
 • මෙම සේවාව නොමිලයේ සපයයි.
 • ඔබගේ ඉල්ලීම ලේකම්, අධිකරණ අමාත්‍යාංශය, කොළඹ 12 යන ලිපිනයට ලැබෙන සේ ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් එවීමට හෝ සාමාන්‍ය කාර්යාල වේලාවක් තුළදී අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ සමාදාන විනිශ්චයකාර ඒකකයට ගෙනැවිත් භාර දීමට හැකිය.

විෂය භාර කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරීන්

නම සහ තනතුර දුරකථනය ෆැක්ස්

සුනිල් සමරවීර මහතා
අතිරේක ලේකම් (පරිපාලන)

+94 112 320 784 +94 112 320 784
ආර්.පී.එස්. සමන්කුමාරි මිය
ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක ලේකම් (පරිපාලන)
+94 112 436 360 +94 112 436 360
පී.ඩබ්.ඩී.ජී. මනෝහාරි පෙරේරා මිය
පරිපාලන නිලධාරී
+94 112 329 146 +94 112 320 785

නව සාම විනිසුරු හැදුනුම්පත් සකස් කිරීමේ අයදුම්පත්‍රය

සිදුවීම්