நீதி அமைச்சு

முகவரி:
மீயுயர் நீதிமன்ற கட்டிடத் தொகுதி, அதிகரன மாவத்தை,
கொழும்பு 12,
இலங்கை.
தொலைபேசி:
+94 112 323 022
தொலைநகலி:
+94 112 320 785
ஒரு மின்-அஞ்சலை அனுப்புக. * எனக் குறியிட்ட புலங்கள் கட்டாயம் நிரப்பப்பட வேண்டியவை.

நிகழ்வுகள் நாட்காட்டி