අධිකරණ අමාත්‍යාංශය

ලිපිනය:
මහාධිකරණ සංකීර්ණය, අධිකරණ මාවත,
කොළඹ 12,
ශ්‍රි ලංකාව.
දුරකථනය:
+94 112 323 022
ෆැක්ස්:
+94 112 320 785
විද්‍යුත් තැපෑල යැවීමට * සහිත සියලු කොටස් සම්පූර්ණ වීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.

සිදුවීම්